ေျပာင္းလဲလာတဲ့ နည္းပညာေတြထဲက Mouse ဆိုတဲ့ ၾကြက္

ေျပာင္းလဲေနတဲ့နည္းပညာေတြထဲမွာ Mouse ရဲ႕ေျပာင္းလဲလာတဲ့နည္းပညာကလည္း အ့ံမခန္းပါဘဲ။Comments :

0 comments to “ေျပာင္းလဲလာတဲ့ နည္းပညာေတြထဲက Mouse ဆိုတဲ့ ၾကြက္”